Thứ Tư, 2021-07-28

Giới thiệu

Only our crafting provider is the best past essay helper and best option for carrying out your essays together with various and othervarious and various other personalized written documents. Trust our extended-time have term paper help.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
I. Vị trí, chức năng của Phòng GD&ĐT
       Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Mộc Châu, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn huyện, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung GD&ĐT; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm Purchasing your essays on the internet is free shipping. Normally, those who are seeking cheap cars are just attempting to get the ideal car that meets their requirements, at In this store you can purchase online, more than 700 varieties of meds products. We’re here not only because of the money, but because we would like to earn your life better for low price tag of the adequate products. When searching for a custom essay writing service agency, however, it can be hard knowing which to proceed with. Our writing company is the best place to acquire great excellent newspapers without flaws. There are scores and scores of the very best essay writing services throughout the internet, promising you high quality and low rates. With writings, you are ensured the very best assignment help it’s possible to get. You are able to also take chất lượng GD&ĐT.
Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Mộc Châu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

 II. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan:

a. Trình UBND huyện: dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn; dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn, dự thảo các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện;

b. Trình Chủ tịch UBND huyện: dự thảo quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT và các văn bản cá biệt khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, tổng kết các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, phối hợp thực hiện công tác thi đua- khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục;

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục định kỳ và hàng năm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và UBND huyện;

6. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND huyện. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện quyết định phân bổ biên chế sự nghiệp các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện;

7. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu với cấp có thẩm quyền để quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

8. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với cơ quan tài chính, kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn huyện;

9. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm tra và đề xuất xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về giáo dục theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai tài chính của các cơ sở giáo dục trực thuộc;

10. Giúp UBND huyện quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp trung học phổ thông) và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

(Theo Phòng GD&ĐT Mộc Châu)