Báo cáo sơ kết học kỳ I

Báo cáo sơ kết học kỳ I

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU             TRƯỜNG THCS 15-10 Số: 34 /BC-THCS 15-10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Mộc Châu, ngày 31 tháng  12 năm 2016